கிளி/வட்டக்கச்சி மத்திய கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கம் (UK)

A project by: Tamil Studies UK

£400
pledged of £2,000 target
20%
FUNDED
2
USERS
கிளி/வட்டக்கச்சி மத்திய கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கம் (UK) தமிழ்த்துறை நிதித்திரட்டல்

ஐக்கிய இராச்சியத் தமிழ்த்துறைக்கு நிதித்திரட்டும் பாரிய பணியில் கிளி/வட்டக்கச்சி மத்திய கல்லூரி பழைய மாணவர சங்கம் பிரித்தானியா.

We are the VCC old student organisation.

Address: 1 Redwood Drive, Aylesbury, HP21 7TN

All donations will go to TamilStudiesUK's SOAS Tamil Studies Campaign. To know more, please visit https://soas.hubbub.net/p/TamilStudies/

TamilStudiesUK's official information website: www.tamilstudiesuk.org

Rewards

E-Certificates will be issued by TamilStudiesUK to all those who donate.

    Contact US

    G.Jukan: 07507886621, jukan@hotmail.co.uk

    N. Pirathepan: 07588004604

    J. Suresh:  07448923561

    Alternatively, you can contact TamilStudiesUK by emailing to contact@tamilstudiesuk.org