தோள் கொடுக்கும் தோழமை Project

A project by: Tamil Studies UK

£1,485
pledged of £3,000 target
49%
FUNDED
26
USERS
யாழ் பல்கலைக்கழக புலம்பெயர் நண்பர்கள்

A short summary of your project

இலண்டன் பல்கலைக்கழகம் SOAS இல் அமையும் தமிழ்த்துறைக்கு "தோள் கொடுக்கும் தோழமை" வழியாக, ஐக்கிய இராச்சியத்தில் வாழும் யாழ் பல்கலைக்கழக புலம்பெயர் நண்பர்களின் நிதித்திரட்டல்.

Who are you?

தோள் கொடுக்கும் தோழமை, ஐக்கிய இராச்சியம்.

Where will the money go?

All funds raised through this campaign will be a part of the SOAS Tamil Studies endowment fund. A total £10million fund is needed to secure Tamil Studies at SOAS.To learn more, please visit https://soas.hubbub.net/p/TamilStudies/

    Rewards

    E-Certificates will be issued to all donors by TamilStudiesUK.

    Find us here

    Contact: SK Sathees - 07429018762

    Alternatively, please contact  tamilstudiesuk.org